معنی کلمه عامل اکسنده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات انگلیسی درباره اکسیدان مو in اکتبر 1, 2019

معنی کلمه عامل اکسنده به انگلیسی می شود Oxidizing agent

Leave a Reply