معنی کلمه اکسیده شدن مو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات انگلیسی درباره اکسیدان مو in نوامبر 3, 2019

معنی کلمه اکسیده شدن مو به انگلیسی می شود Hair oxidation