معنی کلمه اکسیداسیون به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات انگلیسی درباره اکسیدان مو in اکتبر 1, 2019

معنی کلمه اکسیداسیون به انگلیسی می شود Oxidation

تعریف اکسیداسیون: عمل ترکیب اکسیژن با جسم دیگری را اکسیداسیون می گویند.

Leave a Reply